Psychotherapiepraktijk Gerrit Delfstra
Home Behandelaanbod Psychotherapeut Tarieven-voorwaarden
Behandelaanbod


In onze praktijk hebben we een gevarieerd behandelaanbod. Na aanmelding krijgt u een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Daarin wordt een klachteninventarisatie gemaakt. Afhankelijk van uw situatie kan daarna een uitvoeriger onderzoek plaats vinden, waarvan bijvoorbeeld psychologisch testonderzoek deel uit van kan maken. Na afloop van de onderzoeksfase wordt samen met u de keuze gemaakt voor één van onderstaande behandelvormen.


1. Kortdurende individuele psychotherapie

Als uw probleem welomschreven is, niet al te complex dan kunt u kiezen voor een kortdurende psychotherapie. Deze therapie bestaat uit wekelijkse gesprekken die steeds over het thema gaan, dat uit de onderzoeksfase naar voren is gekomen als de kern van uw probleem. Zo'n centraal thema wordt ook wel "focus" genoemd. Zo’n kortdurende therapie bestaat uit 16 sessies. Wij werken volgens één van de meest recent ontwikkelde therapievormen op dit gebied: Dynamische Interpersoonlijke Psychotherapie (DIT). Voor meer informatie over deze werkwijze en een voorlichtingsfolder verwijzen we u naar www.d-i-t.eu.


2. Individuele psychotherapie met "een open einde"
  • Soms is de problematiek complex en is het moeilijk één bepaald focus te kiezen;
    òf
  • U hebt reeds eerder psychotherapeutische behandeling ondergaan, maar zonder het gewenste resultaat;
    òf
  • U voelt een sterke behoefte uzelf eens nader onder de loep te nemen omdat u vragen stelt bij uw manier van omgaan met uzelf en/of met anderen en wilt daaraan geen tijdslimiet stellen.
In deze gevallen is een langer durende psychotherapie geïndiceerd. Er wordt dan in de regel niet tevoren afgesproken hoe lang deze therapie duurt. Een dergelijke therapie "met een open einde" kan bestaan uit wekelijkse sessies, maar het is ook goed mogelijk dat in overleg met u meerdere sessies per week plaats vinden. In de regel duurt een dergelijke therapie tussen de twee en vier jaar. Zo eens per zes maanden wordt de voortgang van uw therapie samen met u besproken en daarbij komt dan ook aan de orde of voortzetting van de therapie zinvol is.


3. Partnerrelatietherapie

Soms ervaren paren de noodzaak met hulp van "iemand van buiten" aan bepaalde zaken te werken die te maken hebben met hun relatie. Bijvoorbeeld als partners het niet eens kunnen worden over de taakverdeling in huis, de communicatie tussen beiden niet goed verloopt, er veel onbeantwoorde wederzijdse verwachtingen zijn, die voor de nodige spanningen zorgen. Een relatietherapie bestaat uit een serie gesprekken waarin samen met de partners gezocht wordt naar bewustwording van de manier waarop ze met elkaar omgaan, op elkaar reageren. Een aantal doelstellingen wordt geformuleerd, waaraan ook tussen de gesprekken door gewerkt wordt. Een relatietherapie bestaat uit 5-10 sessies, hoewel daarvan indien nodig afgeweken kan worden. De gesprekken vinden meestal om de twee weken plaats en duren anderhalf uur.


4. Gezinstherapie

Gezinstherapie is geïndiceerd wanneer een gezinslid een bepaald probleem heeft, dat nogal wat gevolgen heeft voor de andere gezinsleden, die moeten leren zich daarmee te verhouden. Te denken valt aan een kind met problematisch gedrag of verslavingsproblematiek bij één van de gezinsleden. Na een eerste gesprek, waarbij indien mogelijk alle betrokkenen worden uitgenodigd wordt een afspraak gemaakt wie bij het verdere verloop van de therapie betrokken blijven. Een gezinstherapie bestaat uit 5-10 sessies, hoewel indien nodig daarvan afgeweken kan worden. De gesprekken vinden meestal om de twee weken plaats en duren anderhalf uur. 
HomeBehandelaanbodPsychotherapeutTarieven-voorwaarden
All Rights Reserved...